GENERAL SPONSOR
 
SPONSOR
 
MEDIA PARTNERS
 
 
SLOVAKIA DOG CUP
 
 
 
 
VIDEO ARCHIVE
BEST IN SHOW 2014-2016
04.12.2016 NITRA
03.12.2016 NITRA
03.07.2016 VEĽKÁ IDA
02.07.2016 VEĽKÁ IDA
08.05.2016 LUČENEC
07.05.2016 LUČENEC
03.04.2016 NITRA
02.04.2016 NITRA
01.04.2016 NITRA
17.01.2016 NITRA
16.01.2016 NITRA
29.11.2015 NITRA
28.11.2015 NITRA
05.07.2015 VEĽKÁ IDA
04.07.2015 VEĽKÁ IDA
10.05.2015 LUČENEC
09.05.2015 LUČENEC
01.03.2015 NITRA
28.02.2015 NITRA
27.02.2015 NITRA
11.01.2015 NITRA
10.01.2015 NITRA
30.11.2014 NITRA
29.11.2014 NITRA
14.09.2014 LUČENEC
13.09.2014 LUČENEC
06.07.2014 VEĽKÁ IDA
05.07.2014 VEĽKÁ IDA
30.03.2014 NITRA
29.03.2014 NITRA
28.03.2014 NITRA
19.01.2014 TRENČÍN
18.01.2014 TRENČÍN
VÝSLEDKY / RESULTS
2011 - 2016
CACIB 04.12.2016 NITRA
CACIB 03.12.2016 NITRA
CACIB 03.07.2016 VEĽKÁ IDA
CAC 02.07.2016 VEĽKÁ IDA
CACIB 08.05.2016 LUČENEC
CAC-NV 07.05.2016 LUČENEC
CACIB 03.04.2016 NITRA
CACIB 02.04.2016 NITRA
CACIB 17.01.2016 NITRA
CACIB 16.01.2016 NITRA
CACIB 29.11.2015 NITRA
CACIB 28.11.2015 NITRA
CACIB 05.07.2015 VEĽKÁ IDA
CAC-NV 04.07.2015 VEĽKÁ IDA
CACIB 10.05.2015 LUČENEC
CAC 09.05.2015 LUČENEC
CACIB 01.03.2015 NITRA
CACIB 28.02.2015 NITRA
CACIB 11.01.2015 NITRA
CACIB 10.01.2015 NITRA
CACIB 30.11.2014 NITRA
CACIB 29.11.2014 NITRA
CACIB 14.09.2014 LUČENEC
CAC 13.09.2014 LUČENEC
CACIB 06.07.2014 VEĽKÁ IDA
CAC 05.07.2014 VEĽKÁ IDA
CACIB 30.03.2014 NITRA
CACIB 29.03.2014 NITRA
CACIB 18.-19.01.2014 TRENČÍN
CACIB 01.12.2013 NITRA
CACIB 30.11.2013 NITRA
CAC-NV 15.09.2013 LUČENEC
CAC 14.09.2013 LUČENEC
CACIB 07.07.2013 VEĽKÁ IDA
CACIB 06.07.2013 VEĽKÁ IDA
CACIB 24.02.2013 NITRA
CACIB 23.02.2013 NITRA
CACIB 26.-27.01.2013 TRENČÍN
CACIB 21.-22.07.2012 VEĽKÁ IDA
CAC-NV 20.07.2012 VEĽKÁ IDA
CACIB 25.03.2012 NITRA
CACIB 24.03.2012 NITRA
CACIB 23.-24.07.2011 VEĽKÁ IDA
 
 

Výstavisko / Showground

PARK PRI KAŠTIELI - GPS: 48.59907°N, 21.16626°E   PARK OF MANSION - GPS: 48.59907°N, 21.16626°E
     Minikatalóg

NEPRIRADENÉ PLATBY (PLATBY BEZ VS)
IMPROPER PAYMENTS / MISSING OR INVALID VS, MISSING NAME MATCH

NEPRIRADENÉ PLATBY (PLATBY BEZ VS)
IMPROPER PAYMENTS / MISSING OR INVALID VS, MISSING NAME MATCH
 

Propozície / Show Regulations

PROGRAM   PROGRAM
PRÍJEM PSOV OD 7.00
POSUDZOVANIE OD 9.30
 
ADMISSION OF THE DOGS FROM 7.00
JUDGING FROM 9.30
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   GENERAL PROVISIONS
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží).
Kompletné propozície nájdete tu.
  The show is organised according to the reglements of the FCI and SKJ and the regulations issued by the organizer. Only dogs entered in stud books recognised by the FCI are allowed to take part.
Exhibitors of the Slovak national breeds pay 50% of the entry fee per dog (does not apply to other competitions).
You will find a complete show information list here.
POSUDZOVATELIA   JUDGES
Písomné posudky sa píšu v kruhoch, kde nie je prihlásených viac ako 80 psov. Pri počte psov v kruhu nad 80 a v kruhu kde sa posudzuje súťaž Junior Handling v prípade väčšieho počtu psov ako 40 sa písomné posudky nepíšu. V triede mladšieho dorastu a dorastu sa píšu posudky vždy. Maximálny počet posúdených psov je 150 za deň na jedného posudzovateľa. Zmena rozhodcov vyhradená.   Written critiques are given in the rings with less than 80 dogs. If the number of dogs in the ring is higher than 80 (or higher than 40 in the ring where the Junior Handling is also judged), there is no written critiques. In the minor puppy and puppy class a written critique is always given. The maximum number of dogs judged by one judge is 150 per day. The show reserves the right to change the judge
Zoznam posudzovateľov nájdete tu.   Here you can find the list of judges.
VETERINÁRNE PODMIENKY   VETERINARY REGULATIONS

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

  Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations.

Prihláška / Entry Form

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE
www.dogshow.sk

 

ONLINE ENTRY ONLY
www.dogshow.sk

     

     
Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.   Please pay the entry fees only after you register online.

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) nie sú akceptované! Platí pre všetky triedy. Storno prihlášky nie je možné!

 

Every entry form must include a clearly readable copy of dog's pedigree. Any  other documents (puppy card, matrika, etc.) are not accepted! This applies to all the classes. It is not possible to cancel the entry!

Online štatistiku obsadenia tried nájdete tu:
http://dogshow.sk/statistics.php

 

Here you can find the online statistics by classes:
http://dogshow.sk/statistics.php

Platby / Entry Fees

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.
Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Platby na poštovú adresu nie sú akceptované! Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke. Výstavný poplatok je nutné uhradiť do 24 hodín po prihlásení.
Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 10-tich dňoch vymazané.
Storno prihlášky nie je možné!

 

Please pay the entry fees only after you register online.
You will find all the needed payment data (bank account, amount to pay and a variable symbol) with your sent entry form in the online system. The closing date is also the deadline to pay the entry fee within the given closing date. It is compulsory to pay the entry fee within 24 hours after submitting the entry. Unpaid entries are automatically cancelled after 10 days without prior notice.
It is not possible to cancel the entry.

VÝSTAVNÉ POPLATKY
ENTRY FEES

1. UZÁVIERKA
1st ENTRY CLOSE
10.05.2016

2. UZÁVIERKA
2 nd ENTRY CLOSE
26.05.2016

3. UZÁVIERKA

3 rd ENTRY CLOSE
14.06.2016

CAC

CACIB

za obidve výstavy

both shows

CAC

CACIB

za obidve výstavy

both shows

CAC

CACIB

za obidve výstavy

both shows

za 1.psa
1 st dog

28 € 35 € 58 € 33 € 40 € 68 € 38 € 47 € 80 €

za každého ďalšieho
any additional dog

26 € 33 € 54 € 31 € 38 € 64 € 36 € 45€ 76 €

triedy mladší dorast, dorast,
čestná a veteránov
minor puppy, puppy,
honour and veteran classes

15 € 20 € 32 € 20 € 25 € 42 € 27 € 32 € 56 €

súťaže (pár psov, chovateľská skupina)
competitions (brace competitions,
breeders competitions)

10 € 10 € 15 € 10 € 10 € 15 € 10 € 10 € 15 €

Junior Handling

5 € 5 € 10 € 5 € 5 € 10 € 5 € 5 € 10 €

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu. Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€. Žiadosť: PDF

Exhibition fees that do not appear on the organiser's account by the day of the closing date or those that are unidentified are to be considered unpaid. Any owner/exhibitor must state his/her own name and address by any type of payment, so the payment can be correctly identified (i. e. the name of the owner stated in the application form and the payer's name must be identical). In case of online entry, a variable symbol must be used for identifying the payment. In case of money return for any reason we charge 10€ as a handling fee. Application: PDF

Ak pri prihlasovaní šteniatok do triedy mladšieho dorastu alebo dorastu uplatňujete DARČEKOVÝ POUKAZ NA VÝSTAVNÝ POPLATOK, žiadame Vás, aby ste originál zaslali poštou na adresu organizátora (Výstava psov o.z., Svätoplukovo námestie 1, 949 01 Nitra) hneď po prihlásení sa, najneskôr do 24 hodín. V prípade, že psa prihlasujete na dva dni, alebo prihlasujete viac jedincov, odrátajte výstavný poplatok (za triedu mladšieho dorastu alebo dorastu za jeden deň) podľa propozícií z celkovej čiastky výstavného poplatku v aktuálnej uzávierke. Na darčekový poukaz napíšte číslo VS z návratného e-mailu, ktorý ste obdržali po prihlásení v online systéme.
 


Originál ktorý ste obdržali spolu s rodokmeňom (nie vytlačené kópie) je potrebné zaslať organizátorovi!

7=2
Ak pri prihlasovaní výstavy využívate zľavu 7=2, žiadame Vás, aby ste potvrdzovací email, ktorý ste obdržali pri prihlasovaní na výstavu, zaslali obratom späť a uviedli, že využívate zľavu získanú v akcii 7=2. V prípade, že prihlasujete viac psov ako máte nárok zadarmo, rozdiel uhraďťe pod variabilným symbolom, ktorý ste obdržali v emaily.
  7=2
If you are going to take advantage of the discount 7=2 when entering your dog, we kindly ask you to send the confirmation e-mail back to us and let us know you are using the 7=2 discount. In case you are entering more dogs than the one for free, please use the variable symbol from your confirmation e-mail to settle the rest of the payment.
BANKOVÉ SPOJENIE BANK DETAILS

Názov účtu: Výstava psov,
Svätoplukovo námestie 1, SK-949 01 NITRA

č.účtu: 3194020053/0200

IBAN CODE: SK09 0200 0000 0031 9402 0053

SWIFT CODE / BIC: SUBASKBX

Adresa banky:
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Account name: Vystava psov,
Svatoplukovo namestie 1, SK-949 01 NITRA

IBAN CODE:
SK09 0200 0000 0031 9402 0053
SWIFT CODE / BIC:
SUBASKBX
Bank address:
VUB, a.s., Mlynske nivy 1, 829 90 Bratislava

Kontakt / Contact

Tel.: 0948 868 712
utorok, štvrtok 10.00-12.00, 13.00-16.00

  Phone number: + 421 948 868 712
 Tuesday, Thursday 10.00-12.00, 13.00-16.00
e-mail: info@dogshow.sk
Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.
e-mail: info@dogshow.sk
  
This e-mail adress is for information only.
Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (rodokmene, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.dogshow.sk. You will find all the information needed for entering your dog at this website.  Please upload your entries and attachements (pedigrees, champion diplomas, international working certificates) to your menu in the www.dogshow.sk system.
V prípade iných záležitostí nás prosím neváhajte kontaktovať. In case of any other problems, please do not hesitate to contact us.
     

ADRESA / ADDRESS:

VÝSTAVA PSOV o.z.
Svätoplukovo námestie 1
SK - 949 01 NITRA

Fakturačné údaje: IČO: 42212251, DIČ: 2023653049

Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

     

Komerčné stánky / Commercial Stand-Info

Vážený obchodný partner,
ak ste sa rozhodli zúčastniť sa so svojim predajným stánkom na Výstavách psov DUO Veľká Ida v dňoch 02.-03.07.2016, vyplňte prosím
objednávku a zašlite ju poštou alebo elektronicky na e-mail tradestand@dogshow.sk. Ďaľšie kontakty v objednávke. Na základe Vašej objednávky Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti. Platba v hotovosti na výstavisku nie je možná!
  Dear business partner,
If you have decided to come with your commercial stand to the International dog shows DUO in Veľká Ida on July 02 - 03, 2016, please fill in the
order form and send it by post or by e-mail tradestand@dogshow.sk. Other contacts in the order form. Based on your order we will send you an invoice that will have to be paid within the due date. Cash payment at the show is not possible!
Objednávky prijímame do: 16.06.2016   Deadline: 16.06.2016
Rozloženie stánkov:
Stánok možno rozložiť v piatok v čase od 9:00 do 18:00 hod. a v sobotu ráno od 05:00 do 06:00 hod.
Ohľadom umiestnenia Vášho stánku na výstave je kontaktnou osobou: Milan Tomašovič, tel.: 0905 410 226
  Setting-up:
You may set up your stand on Friday between 9:00 and 18:00 and on Saturday since 5:00 till 6:00 a.m.
Please contact Milan Tomašovič, tel.: + 421 905 410 226 before setting up your booth.
Obchodné podmienky:
Cena prenájmu je 10€/za obe výstavy/m2. Objednať plochu na predajný stánok je možné len na dva dni (nie na jeden deň). Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 x 2 m. V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%.
  Conditions:
The price is 10€ for both shows total per square meter. It is only possible to book both days, not a single day. Minimum order size is 2 x 2 m. In case of actually setting up a larger size stand than paid for, the fine is 100%.
     

Personál - záujemci o prácu na výstave
(zapisovatelia, vedúci kruhov)

     

V prípade záujmu o prácu na výstave vyplňte prosím priložený dotazník. Kontakty v dotazníku.
Uzávierka personálu je približne tri týždne pred výstavou.

     
O nás / About
 
 
 

 

Copyright © Výstava psov o.z.